Regulamin Korzystania z Bloga o Fizjoterapii

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bloga o fizjoterapii i fizjoterapeutach, zwanego dalej „Blogiem”.

1.2. Korzystanie z Bloga oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z jego postanowień, proszony jest o zaprzestanie korzystania z Bloga.

2. Definicje

2.1. Blog – serwis internetowy dostępny pod adresem [Adres URL Bloga], prowadzony przez Administratora.

2.2. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Bloga, niezależnie od tego, czy jest zarejestrowana.

2.3. Komentarze – opinie, pytania, sugestie i inne treści zamieszczane przez Użytkowników w odpowiednich sekcjach Bloga.

2.4. Materiały – wszelkie treści zamieszczone na Blogu, w tym artykuły, posty, zdjęcia, grafiki, filmy, dokumenty i inne pliki.

3. Zasady Korzystania z Bloga

3.1. Blog jest dostępny dla wszystkich Użytkowników bez konieczności rejestracji.

3.2. Korzystanie z Bloga jest bezpłatne.

3.3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Bloga w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym regulaminem.

3.4. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym, pornograficznym, dyskryminującym, naruszającym prawa innych osób, a także treści mogących w jakikolwiek sposób szkodzić dobremu imieniu Administratora.

3.5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania, edytowania lub blokowania komentarzy naruszających postanowienia regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.

4. Prawa Autorskie

4.1. Wszystkie Materiały zamieszczone na Blogu są chronione prawem autorskim.

4.2. Użytkownik ma prawo korzystać z Materiałów wyłącznie na własny użytek osobisty. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Materiałów, w szczególności ich kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie i udostępnianie, wymaga zgody Administratora.

4.3. Użytkownik zamieszczając swoje Materiały na Blogu, oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa autorskie oraz że ich publikacja nie narusza praw osób trzecich.

5. Ochrona Danych Osobowych

5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO.

5.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem Bloga, w szczególności w celu umożliwienia korzystania z jego funkcji, prowadzenia statystyk oraz kontaktu z Użytkownikami.

5.3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Odpowiedzialność

6.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na Blogu były rzetelne i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.

6.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Bloga, w tym za szkody wynikające z błędów, przerw w działaniu, awarii technicznych oraz innych przyczyn niezależnych od Administratora.

6.3. Blog może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron ani za zasady ochrony prywatności tam obowiązujące.

7. Postanowienia Końcowe

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Blogu.

7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

7.3. Wszelkie uwagi, pytania i wnioski dotyczące działania Bloga oraz niniejszego regulaminu można kierować na adres e-mail: [kontakt].

7.4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na Blogu.